สินค้าและบริการ

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ อัตโนมัติ

บริการเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทำงานอัตโนมัติไม่ต้องใช้พนักงานควบคุมเครื่อง                       คุณลักษณะ 1. การยืนยันตัวตน(สามารถเลือกได้)      - ยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตรประจำตัวประชำชน      - ยืนยันตัวตนด้วยใบอนุญำตขับขี่      - ยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือ 2. การตรวจวัด      - ตรวจวัดปริมำณแอลกอฮอล์      - ถ่ายภาพขณะเป่าแอลกอฮอล์ 3. การรายงานผล      - ผู้ประกอบการเข้ารายงานได้ด้วย User และ Password ของตัวเอง      - แจ้งเตือนผ่าน Line ทุกคร้ังที่การเป่ามีแอลกอฮอล์      - ส่งข้อมูล Online ไปที่ Data Center      - เชื่อมต่อเครือข่ายด้วย Lan, wifiและ SIM   อัตราค่าบริการ   Contact ฝ่ายขาย  นายกิตติพงศ์ คงนิธิมุทรเมธา โทร. 098-2610126 นายไพโรจน์ พัฒนไพบูลย์สิน โทร. 080-3255665 **โปรดแจ้งข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ว่ำได้ข่ำวสินค้ำจำกช่องทำงใด ** Email: iddm@iddrives.co.th                                                                                                          

685 23 พ.ค. 2565, 15:17

ระบบลงทะเบียนหน้างาน

ระบบจัดการการลงทะเบียนเข้าประชุม (Digital Register System)                                                                                ถูกออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำวาระ การทำหนังสือเชิญประชุม การสร้างแบบฟอร์มการประชุม และการออกรายงานการประชุมได้ในทันที รองรับการแนบเอกสาร คุณลักษณะเด่น  สามารถออกหนังสือเชิญประชุม แจ้งวาระการประชุม บันทึกการประชุม และออกรายงานการประชุมผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ วาระการประชุมที่สร้างขึ้นสามารถนำมาแนบกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อส่งผ่านระบบเดินเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิค ฟังก์ชั่นตัวแทนเข้าประชุม สามารถบันทึกและแสดงรายละเอียด มติที่ประชุม ในแต่ละวาระ  บันทึกรายงานการประชุมได้ในทันที วิธีการลงทะเบียนโดยใช้ DRS 1. บัตรประชาชน 2. RFID ระบบ RFID นั้นจะลงทะเบียนการเข้างานด้วยบัตรหรือริสแบรนด์หรือของที่ระลึกต่างๆตามที่ผู้จัดงานกำหนด  โดยริสแบรนด์หรือบัตรเหล่านี้สามารถนำไปใช้เป็นของที่ระลึกเมื่องานจบได้ เหมาะสำหรับงานคอนเสิร์ต , งานแสดงสินค้า  ที่ต้องการเพิ่มความพิเศษและความประทับใจให้แก่แขกภายในงาน  ประโยชน์ ระบบลงทะเบียน RFID " ​ ·        เป็นระบบที่มีความแม่นยำในการอ่านข้อมูลมากที่สุดในตอนนี้ ·        เป็นระบบที่รวดเร็วและประหยัดเวลาที่สุดในด้านการอ่านข้อมูล ·        สามารถนำของที่ระลึกกลับไปเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้างานได้ ·        มีความทนทานสามารถใส่ไปทำกิจกรรมต่างๆได้ดี ·        เพิ่มสะดวกสบายและง่ายต่อการพกพา สามารถนำติดตัวไปได้ทุกที 3. QR Code ลดเวลาในการต่อคิวเพื่อลงทะเบียนเข้างาน อีเว้นท์ สร้างความแปลกใหม่ให้แก่ผู้เข้าชมงาน ทำให้ผู้เข้าชมงานรู้สีกมีส่วนร่วมกับงานอีเว้นท์มากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการจัดการกับป้ายโฆษณาต่างๆภายในงาน สามารถประยุกต์ใช้ได้มากมาย  เช่น การเลือกที่นั่งแบเรียลไทม์, การดูที่นั่งตามโซนต่างๆ (คล้ายๆกับระบบโรงหนัง) สามารถเก็บข้อมูลทางสถิติต่างๆทั้งหน้างานและตามบูธต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในงานต่อไปหรือนำไปใช้ทางด้านการตลาดได้ 4. Phone number 5. Key number                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ลงทะเบียนสะดวกสะบาย ง่ายๆ ลดความซับซ้อน                              จัดการการประชุมและการลงทะเบียนง่ายๆ                                          ระบบรายงานผู้เข้าร่วมการประชุม                         รองรับการลงทะเบียนจำนวนมากและฟังก์ชั่นตัวแทน             ระบบนี้เหมาะกับ?                                                                                                                                                                                                                                             การจัดสอบ                              การแข่งขันกีฬา                                      งานแสดงสินค้า                         งานสัมมนา                                                                                                                                                                                                                                                                    งานประชุม                               หน่วยงานราชการ                                  งานอบรม                                            มิตติ้ง     ลูกค้าบางส่วนของเรา http://www.idklever.com/index.php?page=news&news_id=60 https://idklever.com/index.php?page=news&news_id=63   สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือ นัดหมายเสนอระบบ ที่ ฝ่าย Digital Marketing บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด โทร. 098-2610126 หรือ Email : digitalcontact@iddrives.co.th

1226 23 พ.ค. 2565, 16:16

ระบบบริหารจัดการหลักสูตรและรร.

เป็นระบบบริหารจัดการการขายหน้าร้านสหรับโรงเรียนโดยเฉพาะ

831 23 พ.ค. 2565, 15:30

ระบบบริการขนส่งด้านโลจิสติก

  ระบบตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะและพนักงานขับรถด้วยระบบออนไลน์

650 23 พ.ค. 2565, 14:37


Scroll to Top