ข่าวสารและกิจกรรม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เข้าร่วมหารือ กับบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด เรื่องการทดสอบฝีมือแรงงานในประเภทต่างๆ

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2565 ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ไอดีไดรฟ์ ขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะท่าน ประทีบ ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น นายพรพจน์ คงสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ นายเกษม  สมสมัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  นายธีร์  ศรีอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล นายจรินทร์  พรมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ได้เข้าร่วมหารือ กับ คุณสุทธิสมร แสงสุรศักดิ์ชัย และคณะผู้บริหาร บริษัทไอดีไดรฟ์ จำกัด  เรื่องการทดสอบฝีมือประเภทต่าง ๆ ที่ทางภาคเอกชน สามารถดำเนินการได้มาตรฐานเดียวกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดเพื่อแบ่งเบาภาระกิจของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป ณ สถานที่ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ไอดีไดรฟ์ ณ ห้องไอดีรูม มีการเข้าร่วมหารื้อ เกี่ยวกับการทดสอบฝีมือแรงงาน ประเภทต่างๆให้ได้ มาตรฐานเดียวกับ พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้ได้แรงงาน ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยได้รับการบรรยายจากวิทยากรที่มีความรู้ และชำนาญการจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยในการทดสอบครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มาบรรยายแลให้การอบรมเพื่อให้แรงงานได้มาตรฐานและสามารถพัฒนา ฝีมือของแรงงาน ในประเภทต่างๆ โดยทั้งนี้ทางบริษัทไอดีไดรฟ์ จำกัด ต้องขอขอบคุณคณะ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายการอบรมแรงงาน เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

49 29 มิ.ย. 2565, 00:39

ศูนย์ อบรม Training Zenter (TZ) เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ พบกับหลักสูตรใหม่ ADR เรียน - อบรม เพื่อสอบ และขอรับหนังสือรับรองพนัก

โดยที่กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558  กำหนด และประกาศใช้ หลักสูตร ADR ย่อมาจาก (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)) หลักสูตรการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย แบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่   ( 1 ) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน พนักงานขับรถขนส่งวัตถุอันตราย ( 2 ) หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแท็งก์ ( 3 ) หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด ( 4 ) หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี                         กฏกระทรวงความปลอดภัยได้มีการออกกฎในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน ให้กับพนักงงานขับรถ กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่มีการใช้งานในด้านการขนส่งสัตว์ หรือสิ่งของ และรถที่นำไปใช้ส่งของที่มีวัตถุอันตราย จะไม่ยินยอมให้ และต้องไม่ให้ บุคคลที่ไม่มีมีหนังสือรับรองผ่านการอบรมตามหลังสูตรที่ได้กล่าวมาไว้ข้างต้น ที่อธิบดีประกาศกำหนดและปฏิบัติหน้าที่ขับรถ จึงส่งผลให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทที่ 4 ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กล่าวไว้ข้างต้นก่อน และต้องเป็นผู้สอบผ่านการทดสอบตามหลังสูตรที่กำหนด โดยทางกรมขนส่งทางบกได้มีการตัดสินเกณฑ์การผ่านจะต้องมีคะแนนรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ของคะแนนที่ได้ จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ และได้รับหนังสือรับรอง ซึ่งมีอายุนับตั้งแต่วันที่ออก 3 ปี และใบอนุญาตนี้สามารถยื่นขอต่อล่วงหน้าได้ ภายใน 180 วัน ก่อนหนังสือรับรองสิ้นอายุ โดยต้องผ่านการอบรมการขนส่งวัตถุอันตราย และทดสอบการขนส่งวัตถุอันตรายตามเกณฑ์ที่กำหนด                            ขอขอบคุณ ข่าวและข้อมูลดีดี จากเว็บ DLT.go.th สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ อ้างอิง :  https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/10232/view.php?_did=28501 © สงวนลิขสิทธิ์ 2565: กรมการขนส่งทางบก

263 4 ก.ค. 2565, 04:36

งานแถลงข่าวมหกรรม 1 กศนตำบล 1 หลักสูตรอาชีพคุณภาพ

งานแถลงข่าวมหกรรม 1 กศนตำบล 1 หลักสูตรอาชีพคุณภาพ โดยมี นายปานเทพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางสาวทรงศรี วิระรังสิยากร รองเลขากศน นายถาวร พลีดีประธานกลุ่มร้อยแก่นสารเป็นผู้แถลงข่าว ผู้แทนธนาคารออมสิน นายสุภณัฐ นันสมบัติ ผู้ช่วยผู้จัดการไปรษณีย์ขอนแก่น. กลุ่มจังหวัดได้นำผลิตภัณฑ์ออกบูธในงานแถลงข่าว TKPe-commerce market place  ตลาดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น       SCom ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ lms( learning management system) รองเลขา กศน เยี่ยมชมและคณะรับทราบ บริษัทไอดีไดรฟ์จำกัด  ภาคเอกชน ได้นำเสนอวีดีทัศน์หลักสูตร 1 กศนตำบล 1 หลักสูตร คุณภาพ 10 หลักสูตรและได้นำเสนอหลักสูตรอากาศยานไร้คนขับและนำเสนอในส่วนของ สถาบันการศึกษาทางไกล วันที่ 11-12 มีนาคม 65 เป็นงานวันมหกรรม1กศนตำบล 1หลักสูตรอาชีพคุณภาพจะมี มีการจัดนิทรรศการ ผลผลิตและหลักสูตรและจัดเวทีการแลกเปลี่ยนและนำเสนอหลักสูตรแต่ละกลุ่มหลักสูตร.ตลอดทั้งผู้ที่มี ส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนโครงการเช่น ธนาคารออมสินและไปรษณีย์.      

186 3 ก.ค. 2565, 08:09

พัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City 101)

  บจก.ไอดีไดร์ฟ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล : depa  คณะทำงานขับเคลื่อนทำงาน สำนักงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด Gisda  ตรวจติดตาม SmartDome และระบบ Internet Of Things (IOT) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของ ชุมชน โดยขับเคลื่อนโครงการ พัฒนา จังหวัดร้อยเอ็ด สู่เมืองอัจฉริยะ  (Smart City 101) ทางด้าน Smart Economy พื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้ มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท ( depa  Digital Transformation Fund for Community ) โดยได้ดําเนินการตามกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 5 โครงการ ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด    ซึ่ง ทาง บจก.ไอดีไดร์ฟ ได้ทำโครงการของทาง depa 3 กลุ่ม ซึ่ง SmartDome และระบบ iot ที่ได้ติดตั้งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปลงใหญ่ สถาบันการเกษตร และหน่วยงานต่างๆ  ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้  และนำไปสร้างคุณค่า  และมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร  ให้มีคุณภาพ และมีมูลค่าที่สูงขึ้น ด้วยนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดร้อยเอ็ด                 

262 4 ก.ค. 2565, 00:55

การรำกระบองช่วยแก้โรคออฟฟิสซินโดรม

ขอขอบพระคุณท่าฝึก  กระบองขยับลมปราณ  จากอ.เอกวาสิทธิ์ ภู่เจริญศิลป์     ขอขอบพระคุณ การฝึกท่าบริหาร จากอ.ภัสวดี เชื้อบัณฑิต ชมรมกระบองขยับลมปราณ บึงทุ่งสร้างขอนแก่น  

277 2 ก.ค. 2565, 17:01


Scroll to Top